چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
گام اول سلامت ،همین که ما یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2614
 بازدید امروز : 23
 کل بازدید : 451770
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
اوقات شرعی
امور دارو و درمان

 

 نام و نام خانوادگی :   هانیه مهراگیز

 سمت :کارشناس مسئول امور دارو و درمان

 تلفن: 36728871


 

 

شرح وظايف واحدنظارت بر درمان :

·    نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل¬ها و استانداردهاي بهداشتي و درماني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در بخش درماني غيردولتي و دولتي

·         كنترل و نظارت بر ميزان تعرفه هاي اخذ شده در بخش خصوصي و مطابقت آن با تعرفه هاي مصوب قانوني

·        رسيدگي به هر گونه شكايت واصله از عملكرد بخش غيردولتي و در صورت لزوم ارجاع پرونده به مراجع ذيصلاح قانوني

·    ارسال پسخوراند بعد از هر بازديد و برخورد با موارد تخلف يا رعايت سلسله مراتب (تذكر شفاهي- اخطار و تذكر كتبي- اخذ تعهد كتبي- معرفي به دادگاه  معرفي به كميسيون تعزيرات حكومتي(

·        اقدام به تعطيلي و پلمپ مراكز درماني غيرمجاز كه توسط افراد فاقد صلاحيت و يا افراد فاقد پروانه كار اقدام به فعاليت نموده اند.

·     صدور گواهي اشتغال بكار پزشكان و ليسانسيه هاي پروانه دار, صدور ساير گواهي هاي موردنياز شاغلين بخش خصوصي براساس ضوابط و قوانين (در صورت بررسيپرونده و براساس سوابق و نحوه همكاري با واحد نظارت بر درمان)

·         جمع آوري آخرين آمار و اطلاعات فعاليت مراكز درماني بخش خصوصي تحت محدوده جغرافيايي شبكه بهداشت و درمان اسداباد

·     همكاري و تعامل با واحدهاي ستادي شبكه بهداشت و درمان و ارسال بخشنامه ها ودستورالعمل هاي بهداشتي به مراكز بخش خصوصي جهت اطلاع رساني و جلب همكاري بخش خصوصي به منظور به حداكثر رساندن توفيق برنامه هاي بهداشتي

·     همكاري و تعامل با ادارات و ارگانها (سازمان نظام پزشكي, اداره بازرگاني و ...) با هماهنگي مديريت شبكه بهداشت و درمان شهرستان

·     مقابله و برخورد با هر گونه راه اندازي و تاسيس مراكز درماني بصورت خودسرانه و نيز افراد فاقد صلاحيت كه در امور درماني مداخله مي نمايند.


 شرح وظايف واحدنظارت بر دارو :

اهداف واحد:

1- تهيه وتدارك اقلام  دارويي  مجاز مورد نياز داروخانه هاي مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش لازم به ذكر است در حال حاضرخريد دارو از شركت هاي دارويي بصورت متمركز توسط واحد دارويي استان انجام مي گيرد.

2- كارشناسي درخواست هاي دارويي مراكز وتوزيع داروهای درخواستي طبق فلوچارت زماني معين.

3- كارشناسي درخواست هاي دارويي شاخه بهداشت (بهداشت روان كه صرفا به داروخانه مراكز تحويل گشته وبا همكاري واحد پيشگيري وپزشك مركز بين بيماران داراي پرونده توزيع مي گردد واقلام بهداشتي كه شامل داروهاي مورد نياز درمانهاي ساده علامتي در خانه هاي بهداشت ومكمل ها وداروهاي ويژه گروههاي هدف همچون كودكان زير 6سال زنان باردار تنظيم خانواده و...مي باشد) وتوزيع اين اقلام بين  کليه مراکز و خانه های بهداشت  .

4- نظارت وپايش وارزشيابي مستمر داروخانه های مراکز و خانه های بهداشت براساس برنامه عملياتي واهداف ازپيش تعيين شده براساس چك ليت مربوطه.

فعاليتهای عمده واحد دارويي شهرستان :

1- تهيه وتدارك  داروها:

روش انجام کار:

   داروهای اين مرکز از طريق انبار داروئي معاونت  بهداشتي استان  وبراساس اعتبارات تخصيصي واز محل سهم دارويي سرانه بيمه روستايي تامين مي گردد.

   در خواستهای دارويي توسط مسئول امور دارويي وانباردار شهرستان به واحد دارويي معاونت بهداشتي ارسال و بر اساس اعتبارات تخصيصي  ميزان موجودي ومصرفي دوره مشابه قبل شرايط خاص شهرستاني و....خريد وتحويل شهرستان مي گردد.

2- توزيع دارو

   توزيع دارو در شاخه درماني وبهداشت روان بصورت ماهيانه بوده و پس از كارشناسي وارزيابي وجمع بندي كل درخواست ها  انجام گرديده، سپس حواله انبار در انباردارويي شهرستان و با نرم افزار انبارداي  صادر و پس ازآماده سازي داروها تحويل مركز مربوطه مي گردد.

   توزيع داروهاي شاخه بهداشتي در خانه های بهداشت ومراكز شهري ارائه دهنده خدمات بهداشتي پس ازجمع بندي وكارشناسي درخواست ها با مشاركت فعال واحد بهداشت خانواده  با توجه به جمعيت تحت پوشش و براساس آخرين دستورالعملهاي مربوطه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي از پنجم تا پانزدهم هر ماه توزيع ميگردد.البته درخوناست هاي دارويي بهداشتي بصورت فصلي يعني هر سه ماه يكبار صورت مي گيرد.

3- مراقبت ونگهداری ازداروها در شرايط ايمن:

   کليه داروهاي رسيده به انبار دارويي بر اساس تاريخ انقضای مصرف آنها و حجم ورود وخروج  دارو وهم چنين اشكال دارويي درمحل هاي ويژه يا قفسه های داروئي چيده شده و داروهای نيازمند به نگهداري دردماي سرد در يخچال نگهداری مي شوند و با توجه به ورود كليه اقلام در نرم افزار دارويي مربوطه كنترل تاريخ انقضا راحت تر ودقيق تر مي باشد ضمنا انبار گرداني سه ماهه مشكلات احتمالي ديگر را پوشش داده وضريب اطمينان را بالا ميبردكه درنهايت هدف رساندن داروي سالم به بيمار تا اين قسمت تامين مي گردد..

4- پايش وارزشيابي ونظارت:

پايش داروخانه ها وخانه هاي بهداشت  براساس برنامه عملياتي واهداف ازپيش تعيين شده براساس چك ليت مربوطه.

وبا يك تكررزماني خاص انجام مي گيرد.

5-آموزش

آموزش در واحد دارويي براساس نيازهاي آموزشي مندرج در برنامه عملياتي ساليانه واحد ويا مشكلات مقطعي خاص براي كليه دست اندركاران ارائه خدمات دارويي درسطوح مختلف انجام مي گيرد وهدف نهايي ارتقا وضعيت خدمات دارويي به مردم مي باشد.