شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢
گام اول سلامت ،همین که ما یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 156
 بازدید امروز : 97
 کل بازدید : 477853
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
اوقات شرعی
آئین نامه کمیته اخلاق بالینی

 

 


کمیته های بیمارستانی

اساس تشکیل کمیته ها و جلسات، همفکری و مشورت برای تعیین و شناسایی مشکلات یک مجموعه، ارائه بهترین راه کار برای رفع مشکلات با توجه به نقاط ضعف و قوت آن مجموعه یا سازمان و همچنین پیگیری مستمر برای حصول نتیجه مورد نظر می باشد. بدیهی است که انجام اثربخش این امر مهم نیازمند اهتمام و همکاری کلیه اعضای کمیته ها می باشد. یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارتقا کیفی و کمی خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی راه اندازی کمیته های بیمارستانی می باشد. یکی از اهداف مهم تشکیل کمیته ایجاد یک اتاق فکر منسجم و متخصص برای برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیت های بیمارستانی در جهت حصول اهداف کلی و اختصاصی بیمارستان با استفاده از همفکری و خرد جمعی است.

اهداف کمیته ها

·         ایجاد فرهنگ تعامل افکار با تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی

·         سهولت در ایجاد ارتباط بین مسئولین بخش ها / واحدها و مدیریت بیمارستان

·         پاسخ مثبت به انتظارات سازمان های بالا دستی (دانشگاه و وزارتخانه)

·         شناسایی موثرتر مشکلات بیمارستان و همکاری و همفکری جهت رفع آن ها

·         پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی

·         ایجاد ارتباط و ریشه یابی دلیل مشکلات موجود

·         جهت دهی اثربخش به نیروی انسانی و توان مالی بیمارستان در نیل به اهداف کلی و اختصاصی

قوانین عمومی کمیته ها

·         رعایت نظم و احترام به حقوق دیگران

·         توجه به محدودیت زمانی و پرهیز از پرداختن به مسائل غیرمرتبط

·         حضور مستمر و به موقع اعضاء در جهت رسیدن به نتایج و راهکارهای پربارتر

·         تشکیل جلسات کمیته ها براساس توالی زمانی ابلاغ شده

·         اطلاع و عمل به مفاد آیین نامه داخلی

·         پیاده سازی الزامات اعتباربخشی در مورد کمیته های بیمارستانی

·         لغو کمیته در صورت عدم حضور رئیس و مدیر داخلی بیمارستان به طور همزمان

·         جلسه با حضور رئیس جلسه / جانشین منتحب ایشان و نصب دیگر اعضا رسمیت پیدا خواهد کرد.

·         مدت زمان جلسه حداکثر 2 ساعت خواهد بود که با صلاح دید رئیس جلسه قابل تمدید است.

·         تصویب مصوبات مستلزم رای موافق رئیس جلسه و نیمی از اعضای ثابت جلسه می باشد.

·         مصوبات قابلیت اجرایی داشته باشند.

·      رئیس جلسه، مسئول بهبود کیفیت، مسئول هماهنگی کمیته ها و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار باید در تمامی جلسات کمیته ها حضور داشته باشند.

·         آیین نامه تدوین شده باید به تائید بیمارستان برسد.

·      در صورت غیبت اعضای ثابت به صورت 3 جلسه متوالی، بررسی های لازم جهت تعیین عضو جدید با تشخیص ریاست جلسه انجام می گیرد.

شرایط و نحوه انتخاب رئیس ، دبیر کمیته و اعضای کمیته

در تمامی جلسات کمیته ها رئیس / سرپرست بیمارستان ریاست جلسات کمیته ها را بر عهده دارد و در صورت عدم حضور رئیس بیمارستان جلسه با جانشین منتخب ایشان قابل برگزاری می باشد. همچنین ریاست بیمارستان با در نظر گرفتن تمایل، دانش و توانایی افراد مرتبط با حیطه کاری کمیته ها و با رعایت دستورالعمل های ابلاغی دبیر و اعضای کمیته را تعیین می نماید.

 

کمیته اخلاق بالینی

اهداف

1.     ترويج فرهنگ بيمارمحوري

2.     تكريم بيماران و افزايش رضايت آنان

3.     رعايت اصول حرفه اي و اخلاقی پزشكی در ارتباط با بيماران

4.     افزايش اعتماد و اطمينان بيماران به بيمارستان و مشارکت بيشتر آنها در فرآيندهاي خود مراقبتی

5.     ايجاد آرامش بيشتر در بخشهاي بالينی و پيشگيري از نارضايتی هاي ذهنی بيماران و همراهان به واسطه نداشتن اطلاعات کافی

6.     کاهش آمار شكايات و تنش هاي ميان بيماران/همراهان با کارکنان بالينی

7.     پيشگيري از عوارض اجتماعی و خانوادگی براي بيماران  

 

  رسالت کمیته

  رسالت کميته اخلاق بالينی افزايش رضايت بيماران، همراهان و خانواده هاي آنها با کسب اطمينان از رعايت مبانی حرفه اي و اخلاقی در ارائه خدمات است.

کمیته انطباق با امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس از تاریخ ابلاغ توسط وزارت بهداشت به عنوان زیر کمیته اخلاق بالینی هر سه ماه یکبار برگزار خواهد گردید. 

 

رئیس کمیته

 چارت سازمانی کمیته

 

 

دبیر و اعضای کمیته

 

 

 


شرح وظایف کمینه

 الف) برنامه ريزي و راهبري: 

1.      تدوين و اجراي برنامه ارتقا رعايت استانداردهاي اخلاق بالينی در بيمارستان

2.      مميزي اخلاقی ضوابط بيمارستان به لحاظ رعايت موازي اخلاق حرفه اي

3.      مميزي و بهبود خط مشی ها، فرآيندها و دستورالعمل هاي اخلاقی و نظارت بر، تدوين و اجراي آن

4.      پيشنهاد راه حل هايی براي توزيع عادلانه منابع و ارائه پيشنهاد به ساير بخشهاي مرتبط

 ب ) پايش و  نظارت:

·         بررسی گزارشهاي مرتبط با سنجه هاي حقوق بيمار در اعتباربخشی بيمارستان و ارائه بازخورد مناسب شامل:

1.      آموزش و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص رعايت حقوق گيرنده خدمت و مفاد منشور حقوق بيمار و موازين انطباق

2.      نظارت بر رعايت صحيح منشورحقوق بيمار به صورت مستمر توسط کميته اخلاق پزشكی

طرح موارد عدم انطباق و طراحی اقدام اصلاحی/ برنامه بهبود کيفيت در کميته اخلاق پزشكی

طرح اقدام اصلاحی/ برنامه بهبود کيفيت در جلسات تيم مديريت اجرايی و اجراي اقدامات اصلاحی/ برنامه هاي بهبود کيفيت پس از تصويب و ابلاغ تيم مديريت اجرايی

3.      ارزيابی داخلی محور حقوق گيرنده خدمت طبق برنامه اعلامی از سوي دفتر بهبود کيفيت توسط اعضاي کميته اخلاق پزشكی و اخذ تصميمات اصلاحی/تدوين برنامه بهبود کيفيت در پياده سازي استانداردهاي حقوق گيرنده خدمت در جلسه مشترک تيم مديريت اجرايی و اعضاي کميته اخلاق پزشكی در بازه زمانی خود ارزيابی هاي اعتباربخشی 

4.      بررسی موارد مرتبط با  نصب منشور حقوق بيمار در لابی، ورودي اصلی بيمارستان، ورودي بخشهاي بستري (به استثناي بخشهاي ويژه ) و اورژانس که از فاصله يک متري خوانا و قابل رويت باشد

5.      بررسی موارد مرتبط با رعايت حريم شخصی، محرمانگی اطلاعات و ارزش هاي مورد قبول بيماران در حين ارائه خدمات مراقبتی، تشخيصی و درمانی

6.      بررسی موارد مرتبط با  آگاهی رده هاي مختلف کارکنان از مفاد منشور حقوق بيمار متناسب با نقش خود( براساس ابلاغيه 387956 مورخ  10/8/88 ) مقام محترم وزارت وقت و براساس مصوبات کميته و انطباق عملكرد کارکنان بر اساس محتواي بندهاي مرتبط با خود در منشورحقوق بيمار 

7.      آگاهی کارکنان نسبت به محتواي بندهاي منشور و استانداردهاي محور حقوق گيرنده خدمت مرتبط با عملكرد خود

8.      بررسی موارد مرتبط با تدوين خط مشی و روش " راهنمايی و هدايت گيرندگان خدمت در سطح بيمارستان " با حداقلهاي مورد انتظار و اطلاع کارکنان مربوطه از آن  و عمل بر اساس آن

9.       بررسی موارد مرتبط با ارزيابی تيم مديريت اجرايی در فواصل زمانی از اثربخش بودن و کفايت اطلاعات ارائه شده به گيرندگان خدمت و در صورت نياز تدوين اقدام هاي اصلاحی/پيشگيرانه/برنامه بهبود کيفيت، و نظارت بر اجراي آن

10.  بررسی موارد مرتبط با نصب کارت شناسايی خوانا، عكس دار و قابل رويت از فاصله يک متري، روي سينه توسط کارکنان بيمارستان 

11.  بررسی موارد مرتبط با اطلاع رسانی وآگاهی به کادر درمانی در خصوص اهميت و چگونگی معرفی خود در اولين برخورد با بيمار

12.  بررسی موارد مرتبط با رعايت استانداردهاي ملی پوشش بيماران توسط کارکنان و فراگيران بيمارستان

13.  بررسی موارد مرتبط با فراهم بودن تسهيلات لازم براي دسترسی بيمار/ ولی قانونی وي به پزشک معالج و اعضاي اصلی گروه پزشكی در طول مدت مراقبت و درمان توسط بيمارستان و خدمت اطلاع رسانی کارکنان درمانی در اين خصوص به گيرنده

14.   بررسی موارد مرتبط با ارائه اطلاعات لازم در زمينه علت بيماري و روش درمانی در نظر گرفته شده، خطرات و عوارض احتمالی، سيربيماري، محاسن، روشهاي جايگزين ممكن و پيش آگهی به زبان ساده و قابل درک، دراختيار بيمار/ولی قانونی وي، بارعايت مدت زمانی که امكان انتخاب وتصميم گيري آزادانه براي ايشان فراهم باشد، قرار می دهند توسط پزشكان معالج پيش از اخذ رضايت از بيمار

15.  بررسی موارد مرتبط با اخذ رضايت آگاهانه در اقدامات تشخيصی درمانی تهاجمی و نيمه تهاجمی و موارد شوک درمانی، پرتو درمانی، پرتو تشخيصی، شيمی درمانی، آنژيوگرافی، بيهوشی و آرام بخشی متوسط تا عميق و استفاده از خون و فرآوردههاي خونی

16.   بررسی موارد مرتبط با تدوين روش اجرايی " حفظ محرمانگی و تعيين سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بيماران" با حداقل هاي مورد انتظار و اطلاع کارکنان از آن و عمل به آن

17.   بررسی موارد مرتبط با تدوين خط مشی و روش " رعايت و حفظ حريم خصوصی گيرنده خدمت " با رعايت حداقل هاي مورد انتظار و مشارکت بيماران و خانواده آنها تدوين شده، اطلاع کارکنان از آن و عمل به آن

18.   بررسی موارد مرتبط با  ارايه خدمات تشخيصی، درمانی و مراقبتی به بيماران با رعايت موازين انطباق، توسط کارکنان همگن و با رعايت احترام به شان و منزلت انسانی خدمت گيرندگان به ويژه در مواردي که بيمار دچار کاهش سطح هوشياري است و خود بيمار يا همراه وي درخواست مينمايد، به نحوي که مانعی براي کمک رسانی فوري به گيرنده خدمت نشود.

19.   بررسی موارد مرتبط با  شناسايی نيازهاي عبادي گيرندگان خدمت توسط پرستاران هر بخش وتهيه تسهيلات لازم براي ايشان

20.   بررسی موارد مرتبط با تدوين خط مشی و روش " حمايت از گروه هاي آسيب پذير و جمعيت هاي در معرض خطر" با حداقل هاي مورد انتظار و آگاهی کارکنان از آن و عمل بر اساس آن

21.   بررسی موارد مرتبط با  تدوين روش اجرايی " نحوه ارائه خدمات به بيماران مجهول الهویه" بر اساس قوانين و مقررات و حداقل هاي مورد انتظار تدوين شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و بر اساس آن عمل مينمايند

22.   بررسی موارد مرتبط با ايجاد شرايط برخورداري گيرنده خدمت درحال احتضار، در آخرين لحظات زندگی خویش

·         بررسی گزارشهاي مرتبط با وضعيت رعايت ضوابط اخلاق حرفه اي از سوي حرفه مندان در بيمارستان و ارائه بازخورد مناسب

·           بررسی گزارشهاي مرتبط با شكايات وارده مرتبط با اخلاق حرفه اي در بيمارستان و ارائه بازخورد مناسب

·            پايش رعايت حقوق آزمودنی ها در پژوهشهاي جاري در بيمارستان  

·         پايش وضعيت مديريت تعارض منافع در بيمارستان

·         نظارت بر حسن اجراي منشور حقوق بيماران

 

ج) آموزش و پژوهش: 

·         آموزش اخلاق حرفه اي به فراگيران و کليه ي شاغلین بيمارستان

·         برنامه ريزي، اجرا و ارزيابی برنامه آموزش اخلاق حرفه اي براي فراگيران و ارائه دهندگان

·         خدمات سلامت در بيمارستان متناسب با نيازسنجی هاي انجام شده

·         آشنا کردن بيماران و همراهان آنها با حقوق و تكاليف خود در بيمارستان

·         انجام و حمايت از پژوهش هاي مرتبط با اخلاق حرفه اي و حقوق بيمار

 د) ارائه خدمت:

·         ارائه مشاوره اخلاقی به مديريت و حرفه مندان بيمارستان در برخورد با چالشها و کشمكش هاي اخلاقی

·         ارائه مشاوره اخلاق بالينی به بيماران و همراهان آنها در تصميم گيري

·          ارائه مشاوره به حرفه مندان

·          ارائه مشاوره در بررسی پرونده هاي تخلفات اخلاق حرفه اي ارجاعی از واحدهاي مختلف بيمارستان

1.     تدوين اجرا و پايش روش مدون براي تشريح نحوه رعايت اصول حرفه اي و اخلاق بالينی در بيمارستان سه حيطه اخلاق حرفه اي تيم پزشكی در ارتباط با بيمار،ارتباط با همكاران، وارتباط با جامعه

2.     تدوين دستورالعملی مدون با مشارکت تيم مددکاري اجتماعی و دريافت مشاوره از يک روانشناس در خصوص روشهاي اطلاع رسانی در زمينه بيماري يا فوت بيماران بر اساس اخلاق حرفه اي و منش انسانی 

3.     آموزش نحوه اطلاع رسانی خبر ناگوار در زمينه بيماري يا فوت بيماران

4.     تعيين مسئولان و کارکنانی که لازم است درباره خسارت جسمی، روحی روانی و مالی ناشی از ارائه خدمات فرايند توضيح به مراجعين/ بيمار/ همراهان را انجام دهند

5.     تعین مسئولان و کارکنانی که لازم است فرايند اظهار پشيمانی و عذرخواهی ازمراجعين/بيمار/همراهان را انجام دهند

6.     تصميم در خصوص نحوه جبران خسارت به صورت موردي درباره خسارت جسمی، روحی روانی و مالی ناشی از ارائه خدمات فرايند وارده

7.     بررسی گزارش تحليلی نتايج موارد شكايات، انتقادات و پيشنهاداتِ بيمار، خانواده و کارکنان به صورت مشترک با کميته پايش و سنجش کيفيت و ارائه پيشنهادات اصلاحی/تدوين برنامه بهبود کيفيت به تيم رهبري و مديريت

8.     بررسی گزارش تحليلی نتايج رضايت سنجی از مراجعين، بيماران و خانواده همراهان به صورت مشترک با کميته پايش و سنجش کيفيت و ارائه پيشنهادات اصلاحی/تدوين برنامه بهبود کيفيت به تيم رهبري و مديريت

9.     طرح اوليه تخلفات کارکنان بالينی در کميته اخلاق بالينی با حضور تيم رهبري و مديريت و اخذ تصميم در زمينه برخوردهاي انضباطی با متخلفين احتمالی 

10. تعيين محل نگهداري مستندات مربوط به موارد سو رفتار حرفه ای کارکنان

11.  تصويب  کد براي خودکشی

12. مشارکت فعال و برنامه ريزي توسط کميته اخلاق بالينی براي ارتقاي اخلاق بالينی و رفتار حرفه اي

 

    تعداد و اعضای کمیته

   تعداد اعضاي کميته12 نفر است.

·         رئیس بیمارستان (رئیس کمیته)

·         مدیر داخلی بیمارستان

·         مسئول رسیدگی به شکایات

·         مدیر خدمات پرستاری

·         مسئول واحد بهبود کیفیت

·         کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

·         سوپروایزر آموزرشی

·         مسئول حراست بیمارستان

·         مسئول حقوق گیرنده خدمت (دبیر کمیته)

·         حداقل یک پزشک شاغل در بیمارستان به انتخاب رئیس

·         مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستان

·         مسئول مددکاری اجتماعی

·         مسئولین بخش های درمانی و غیردرمانی به صلاح دید رئیس کمیته (اعضا موقت)

 

 

 

مسئولیت ها، اختیارات و وظایف هر یک از نقش های تعریف شده در کمیته

  رييس کميته

1.     صيانت از دستور کار جلسه

2.     هدایت فعالیت دبیران کمیته ها، منطبق بر برنامه تدوینی، اهداف بیمارستانی و شرح وظایف هر کمیته

3.     تلاش مدبرانه جهت مشارکت کليه اعضا

4.     پرهيز از به انحراف کشيده شدن بحث و گفتگو ها

5.    تصميم گيري مناسب و سريع براي موارد غير منتظره

6.     جمع بندي مطالب مطرح شده و مشخص نمودن افراد جهت پيگيري مصوبات

7.     تعامل عادلانه با کليه افراد

8.     تقسيم کار و تعيين وظايف اعضاء کميته

9.     تاييد صورتجلسه کميته و ابلاغ آن

دبير کميته

1.     تدوین دستور کار جلسه منطبق بر مصوبات جلسات قبل و شرح وظایف ابلاغی کمیته

2.     ادارة امور مالی کميته

3.     دعوت و حضور و غياب اعضا

4.     تعيين و دعوت از مشاوران

5.     انجام پیگیری های مستمر جهت اجرایی شدن مصوبات و ارائه گزارش در جلسه یا جلسات بعدی

6.     هماهنگی با مسئول هماهنگی کمیته ها جهت تعاملات درون سازمانی در اجرای مصوبات و یا ارجاع به سایر کمیته ها

7.     هدایت بحث های مطرح شده در جهت نیل به اهداف کمیته مورد نظر

8.     مكاتبات و أخذ فرم امضا شده

9.     بيان تعارض يا اشتراک منافع اعضا

10. مساعدت و همكاري با رئيس کميته

11. هماهنگی با اعضا جهت تنظيم برنامه شش ماهه  يا ساليانه براي جلسات کميته و  اطلاع رسانی جلسـات  بـه دفتر رياست و مديريت براي هماهنگی بيشتر

12.  تشكيل جلسات در زمان مقرر و صدور دعوت نامه و دستور جلسـه بـراي اعضـاء کميتـه جهـت  شـرکت  در جلسات

13.    تهيه صورتجلسه و ارسال نسخ آن به شرکت کنندگان و دفتر کميته بهبود کيفيت پس از هر جلسـه (حداکثر تا 48 ساعت)

14.  بايگانی صورتجلسات و آيين نامه داخلی کميته و پيگيري بازنگري ساليانه آن و يا به هنگام تغيير مفاد آن

دبیر کمیته بایستی لیستی از اعضاء، اهداف و شرح وظایف کمیته ها را داشته باشد و لیست اعضاء کمیته کنترل عفونت باید در اختیار تمامی بخش ها و واحدها باشد

    اعضاء

1.     مشارکت فعال در بحث کارشناسی و ارائه بحث رسا، جامع و موثر و گويا

2.     پرهيز از خروج از دستور کار و مطالب جانبی و حاشيه اي غير مرتبط با موضوع

3.     مساعدت و همکاری با دبیر و رئیس جلسه جهت پیشبرد اهداف تعیین شده

4.     انجام مطالعه در صورت نياز جهت اظهار نظر کارشناسی

 

نحوه ارزیابی عملکرد کمیته و نحوه تعامل با سایر کمیته ها و تیم رهبری و مدیریت بیمارستان 

 عملكرد کميته اخلاق بالینی بيمارستان توسط دفتر بهبود کيفيت هر سه ماه يكبار از طريق تكميل فرم پايش ارزيابی و با تعیین 2 شاخص عملکردی (درصد جلسات برگزار شده نسبت به تعداد جلسات لازم الاجرا و درصد مصوبات اجرا شده نسبت به کل مصوبات) بررسی می شود. اين کميته نتايج حاصل از فعاليت خود را به واسطه کميته پايش و سـنجش کيفيـت کـه مسـئوليت پردازش اطلاعات حاصل از کميته هاي بيمارستانی را بر عهده دارد جهت تصميم سازي در اختيار تيم رهبـري و مديريت قرار می دهد. همچنين اين کميته اگر در موضوعات حيطه خود نياز به همكاري با کميته هاي ديگر داشته باشد از طريق دفتر بهبود کيفيت اين مساله را پيگيري می نمايد.

 

ضوابط برگزاری جلسات ضوابط برگزاری جلسات

مدت و فاصله زمانی برگزاری جلسات

 جلسات کمیته اخلاق بالینی حداقل هر ماه برگزار می شود و حداکثر مدت زمان هر جلسه دو ساعت می باشد.

 

نحوه رسميت يافتن جلسات، تصویب و تصمیم گیری

 حد نصاب لازم براي تشكيل و رسميت يافت جلسات کميته، حضور نصف بعلاوه يک کل اعضاي کميته است. حد نصاب راي گيري دوسوم اعضاي حاضر ميباشد. حضور کارشناس دفتر بهبود کيفيت و هماهنگ کننده ايمنی بيمار در جلسات کميته با هر دستور کاري الزامی است.

نحوه فعاليت کميته

1.      همسويی دستور کار جلسات کميته ها با اهداف و ماموريت  کميته ها و مشكلات جاري و واقعی بيمارستان

2.      تصويب راه حل هايی واضح و مشخص همسو با دستور کار کميته

3.      راس ساعت اعلامی جلسه شروع به کار می کند

4.      در صورت تاخير بيش از 20 دقيقه هر عضو حق ورود به جلسه را ندارد

5.      اطلاع رسانی دستور کار کميته به اعضاء قبل از برگزاري جلسات کميته ها

6.      رئيس / مديرعامل يا نماينده تام الاختيار او قبل از امضاي صورتجلسه بايستی از تامين منابع اطمينان حاصل کند.

7.      تصميمات متخده در کميته بايد مبتنی بر اطلاعات پردازش شده باشد.

 

نحوه مستند سازي سوابق جلسات و پيگيري مصوبات

مسئول دفتر بهبود کیفیت براساس الزامات اعتباربخشی یک فرم صورتجلسه استاندارد را طراحی کرده و در اختیار تمامی دبیران کمیته ها قرار می دهد. پس از اتمام هر جلسه، دبیر کمیته موظف است مصوبات و نکات مورد نیاز را در فرم صورتجلسه به صورت دستی و خوانا ثبت کند و امضاء اعضاء را در فرم حضور غیاب تهیه کرده و در نهایت صورتجلسه را به امضاء ریاست بیمارستان برساند. دبیر کمیته مستندات نوشته شده را حداکثر تا 2 روز بعد از تشکیل جلسه جهت تایپ و تهیه فایل الکترونیکی به مسئول هماهنگی کمیته ها تحویل خواهد داد.

در صورت تحویل مستندات بعد از 48 ساعت دبیر کمیته موظف به تهیه فایل الکترونیکی از صورتجلسه خواهد بود. از امضاء افراد حاضر در جلسه یک نسخه کپی در دفتر مسئول هماهنگی کمیته ها بایگانی خواهد شد و نسخه اصلی در اختیار دبیر کمیته خواهد بود. وجود امضاء ریاست بیمارستان در صورتجلسات موید مصوبات و ضمانت اجرایی آن ها می باشد.

نحوه پیگیری مصوبات

مسئول پیگیری تمامی مصوبات کمیته ها دبیر همان کمیته خواهد بود و مسئول اقدام و اجرایی کردن آن ها با توجه به حیطه وظایف و اختیارات افراد، مشخص خواهد بود. دبیر کمیته موظف است جهت عملی شدن مصوبات در محدوده زمانی تعیین شده، پیگیری های لازم و مستمر را انجام دهد و در جلسه یا جلسات بعدی نتایج حاصل از پیگیری و میزان اجرایی شدن مصوبات را به تیم رهبری و مدیریت ارائه کند و تیم رهبر ی و مدیریت در صورت نیاز اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد. تصميمات متخذه در جلسات بايد در جلسات بعدي از سوي رييس کميته از مسئولين اجراي هر يک از مصوبات پيگيري شوند و تحقق يا عدم تحقق مصوبات قبلی کميته ها مشخص شوند و مصوبات کميته ها داراي نتيجه مشخص در جلسات بعدي باشد.